Všeobecné obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě liquors.cz (dále jen „e-shop“), kdy na jedné straně stojí společnost Brandimex s.r.o., IČ.: 048 51 412, se sídlem Karásek 2249/1g, Brno 621 00 zapsaná o obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 92262, jako provozovatel e-shopu (dále jen „prodávající“) a na straně druhé stojí kupující, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „zákazník“ nebo „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ( dále jen „VOP“).

Každý, kdo navštíví e-shop, je zákazníkem těchto internetových stránek a je povine se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího. K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko „Je mi více než 18 let“, které se vždy zobrazí před otevřením prezentace e-shopu a upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let a s odkazem na tyto VOP.

Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázáno.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem, jakož i další závazky, se řídí zejména ustanovením § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zák. č. 636/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitel“), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy a těmito VOP.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se zaměřením činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouvu uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem, jakož i další závazky výslovně neuvedené těmito VOP se řídí zejména ustanovením § 2079 a násl. OZ.. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou, mají přednost ujednání kupní smlouvy.

uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky zákazníkem prodávajícím. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím (prezentace zboží umístěného v e-shopu podávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží – ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije). Od tohoto momentu vzniká mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Zákazník odesláním (zadáním) objednávky v e-shopu potvrzuj, e se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím bude mimo jiné obsahovat internetový odkaz na aktuální (platné a účinné) znění VOP umístěné v prezentaci e-shopu včetně upozornění, že fyzické osobě, u níž se ukáže, že nedovršila věku 18 let, nebude zboží předáno a ze strany prodávajícího dojde k odstoupení od kupní smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží uvedené na prezentaci v e-shopu jsou uváděny včetně DPH, ledaže je výslovně u konkrétního zboží stanoveno jinak. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě (úplného či částečného) stornování objednávky ze strany prodávajícího (např. objednané zboží je vyprodáno) je uhrazena částka či její příslušná část obratem odeslána zpět na číslo účtu zákazníka, z kterého byly na účet prodávajícího převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny, ať už sortiment zboží či jeho ceny uvedené v prezentaci e-shopu jsou vyhrazeny. Nabídka zboží uvedeného v prezentaci e-shopu (včetně akčního zboží, výprodeje apod.) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávajícího, prodávající kupujícího předem potvrdí (emailovým oznámením) cenu a orientační termín dodání zboží. Je-li konečná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platné uzavřené kupní smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

K dopravě (dodání) zboží může kupující využít následující způsoby:

V rámci ČR:

Liquors.cz – BRNO – NEXT DAY                                           Zdarma

Liquors.cz – BRNO – EXPRESS                                           99,- Kč (nutno objednat do 12:00)

Uloženka.cz                                                                        90,- Kč

Přepravní společnost DPD                                                    133,- Kč

Česká pošta - Balík do Ruky                                                139,- Kč

Česká pošta - Balík na Poštu                                               127,- Kč

V rámci SR:

Uloženka.sk                                                                        99,- Kč

Přepravní společnost DPD                                                    145,- Kč

*uvedené ceny jsou včetně 25 Kč za bezpečné balné aby Vaše lahev cestovala jako v bavlnce. :)

 

K úhradě ceny zboží může kupující využít následující způsoby:

Při využití dopravy Liquors.cz – BRNO – NEXT DAY

Hotově / platba na místě                                                        Zdarma

Bankovním převodem v rámci ČR v měně CZK                         Zdarma

(2501270067/2010 – Fio banka)

Bankovním převodem v rámci ČR v měně EUR                        Zdarma

(2601270072/2010 – Fio banka)

Bankovním převodem v rámci EU u měně EUR                       Zdarma

IBAN:              CZ36 2010 0000 0026 0127 0072        

SWIFT:            FIOBCZPPXXX

Při využití dopravy Liquors.cz – BRNO – EXPRESS

Hotově / platba na místě                                                       Zdarma

Bankovním převodem v rámci ČR v měně CZK                        Zdarma

(2501270067/2010 – Fio banka)

Bankovním převodem v rámci ČR v měně EUR                       Zdarma

(2601270072/2010 – Fio banka)

Bankovním převodem v rámci EU u měně EUR                      Zdarma

IBAN:              CZ36 2010 0000 0026 0127 0072        

SWIFT:            FIOBCZPPXXX

Při využití ostatních způsobů dopravy (Uloženka, Česká Pošta, DPD)

Bankovním převodem v rámci ČR v měně CZK                      Zdarma

(2501270067/2010 – Fio banka)

Bankovním převodem v rámci ČR v měně EUR                      Zdarma

(2601270072/2010 – Fio banka)

Bankovním převodem v rámci EU u měně EUR                     Zdarma

IBAN:              CZ36 2010 0000 0026 0127 0072

SWIFT:            FIOBCZPPXXX

Dobírka                                                                             36,- Kč

Dobírka v rámci SR v hotovosti                                            36,- Kč

(DOPRAVA) DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, MOŽNOST ODMÍTNUTÍ PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

Na základě volby kupujícího prodávající dodá na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující  je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží vráceno na jeho náklady uskladněno a po domluvě na jeho náklady znovu odesláno. Objednané zboží prodávajícího doručuje dle velikosti a váhy prostřednictvím smluvních přepravních služeb (dále jen“provozovatel přepravních služeb“).

Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány bezodkladně, obvykle do 2 – 10 pracovních dní. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn ze strany prodávajícího. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).

Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (faktur). Účtenku (zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb) je kupujícímu přiložena k zásilce se zbožím nebo je kupujícímu zaslána elektronicky na email uvedený kupujícím v objednávce. Kupující výslovně souhlasí s tím, že volbu způsobu vystavení účtenky učiní prodávající, jakož i s případnou elektronickou formou účtenky.

Při převzetí zboží (při osobním odběru zboží či od provozovatel přepravní služby) si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu provozovatele přepravní služby.

Dopravu zboží prodávající zajišťuje prostřednictvím provozovatelů přepravních služeb po celé České republice. Ceny dopravy (níže) jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladších 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholický nápoj včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osob, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravní služby balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovršení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

K dopravě (dodání) zboží může kupující využít následující způsoby:

V rámci ČR:

Liquors.cz – BRNO – NEXT DAY                                           Zdarma

Liquors.cz – BRNO – EXPRESS                                           99,- Kč (nutno objednat do 12:00)

Uloženka.cz                                                                        90,- Kč

Přepravní společnost DPD                                                    134,- Kč

Česká pošta - Balík do Ruky                                                134,- Kč

Česká pošta - Balík na Poštu                                               134,- Kč

V rámci SR:

Uloženka.sk                                                                        99,- Kč

Přepravní společnost DPD                                                    145,- Kč

*uvedené ceny jsou včetně bezpečného balného aby vaše zboží dorazilo vždy tak jak ho čekáte.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

V souladu s § 1829 OZ má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží. Rozhodne-li se kupující-spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží od prodávajícího ke kupujícímu-spotřebiteli. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 OZ nese kupující spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Podmínky:

-nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího-spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy.

-formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

-kupující-spotřebitel zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na adresu skladu Brandimex s.r.o., Tišnovská 160, Hradčany 666 03, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

-zboží, které bude kupující-spotřebitel odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní (např. bez příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a bude vráceno s kopií (prodávající doporučuje zboží pojistit proti poškození).

-byla-li snížena hodnota zboží (zboží není kompletní nebo bylo použito) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Za splnění výše uvedených podmínek bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena jím uhrazená cena zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží, a to stejným způsobem, jako byla obdržena, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího-spotřebitele, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen kupujícímu-spotřebiteli vrátit jím uhrazenou cenu zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží dříve, než mu kupující-spotřebitel předá (doručí) zboží nebo prokáže že zboží prodávajícímu odeslal.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“ nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) pří čísel namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem) při předání balíku obsahující zboží, čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito VOP a ujednání kupní smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA (REKLAMACE)

Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití a případně záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 OZ povinen zboží podle jeho možností prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitelem, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním.

Kupující-spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

-právo na bezplatnou opravu zboží, je-li taková oprava možná.

-právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho části přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3krát a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat.

-právo na odstoupení od kupní smlouvy lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

Pro kupujícího, který nejsou spotřebiteli, se uplatní práva vyplývající ze záruky dle § 2113 a násl OZ.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jakým způsobem jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu-spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě vady věci může kupující zaslat na reklamační oddělení prodávajícího: info@brandimex.cz. Pro podrobnější informace se kupující může obrátit přímo na zákaznické centrum prodávajícího +420 605 838 982 Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

Reklamace zboží se v případě kupujícího-spotřebitele řídí příslušným ustanovením OZ a zákonem na ochranu spotřebitele.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha2 120 00.

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

Při registraci zákazníka na e-shopu je zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje požadované při nákupu zboží. Pokud dojde u zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, a ti buď prostřednictvím zákaznické linky prodávajícího, nebo změnu provést přímo ve správě zákaznického účtu v e-shopu.

Během registrace je zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečných odkladů prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití zákaznického účtu, je prodávající oprávněn účet zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za škody (újmy), které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčeny ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
  Brandimex s.r.o.,
  IČO: 04851412
  se sídlem Karásek 2249/1g, Brno 62100 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Tišnovská 16, Hradčany, 66603
  email: info@brandimex.cz
  telefon: +420603157468
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na prezentaci e-shopu.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 25.5.2018

Přihlašte se na náš newsletter!

Zadali ste zlú emailovu adresu!

Brandimex s.r.o.

Karásek 2249/1g, Brno 621 00

IČ.: 048 51 412, DIČ.: CZ04851412

© 2019 Brandimex. Všechny práva vyhrazeny.
Ověření věku
Pokračovaním potvrzuji, že jsem starší 18 let.